Sprechen Sie Deutsch? pro zdravotnické obory

Sprechen Sie Deutsch? pre zdravotnické oborySprechen Sie Deutsch? pro zdravotnické obory
Doris Dusilová, Vladimíra Kolocová, Lucie Pittnerová, Thomas Haupenthal, Mojmír Kolář, Jens Krüger

nemčina pre zdravotnícke odbory
Učebnica Sprechen Sie Deutsch? pro zdravotnícké obory je určená na výučbu nemeckého jazyka na stredných a vyšších zdravotníckych školách, príp. na lekárskych fakultách.


16,10 €

do 14 dní

Objednať


  • Učebnicu možno použiť ako doplnok učebných súborov určených na základnú výučbu nemeckého jazyka na príslušných typoch škôl.
  • Učebnica vychádza z požiadaviek na výučbu nemeckého jazyka pre odbor zdravotnícky asistent, všeobecná sestra, diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnícky laborant, diplomovaný zubný technik, zubný technik, zubný asistent, asistent výživy, očný optik, farmaceutický laborant, diplomovaná dentálna hygienička, ortopedický technik.
  • Učebnica vznikla v úzkej spolupráci s učiteľmi a zdravotníckymi pracovníkmi zo Spolkovej republiky Nemecko.
  • Učebnica ponúka všeobecne, populárno-vedecky a odborne orientované texty zamerané na zdravotnícku oblasť, širokú škálu fonetických a lexikálnych cvičení, námety na ústny a písomný prejav. Neobsahuje výklad gramatických javov, zameriava sa na opakovanie a precvičovanie gramatického učiva, ktoré úzko súvisí s odborným štýlom.
  • Učebnica obsahuje 21 lekcií. Každá lekcia sa skladá z niekoľkých tematicky ucelených blokov, každý blok je uzavretý zhrňujúcim cvičením. Učiteľ môže prebrať len časť lekcie, a tým koordinovať rozsah preberanej látky.
  • Učebný súbor obsahuje učebnicu pre študenta a knihu pre učiteľa.
  • Kniha pre študenta zároveň spĺňa funkciu pracovného zošita a je doplnená nemecko-českým a česko-nemeckým slovníkom.
  • Kniha pre učiteľa obsahuje okrem študentskej učebnice i kľúč k cvičeniam, transkripciu nahrávok a metodickú poznámku.
  • Učebný súbor dopĺňajú audionahrávky. Obsahujú texty, fonetické cvičenia a pesničky, ktoré nahovorili a naspievali rodení hovoriaci.

 

SPRECHEN SIE DEUTSCH?
PRO ZDRAVOTNICKÉ OBORY

kniha pre študenta

16,10 €

978-80-86195-32-2

kniha pre učiteľa

19,30 €

978-80-86195-33-9

Zvuky na stiahnutie vo formáte MP3

celá kniha

8,90 €