Záväzná objednávka

Pre objednanie predplatného časopisov a brožúr použite nasledujúci formulár – OBJEDNÁVKA. Pre objednanie predplatného môžete využiť aj možnosť zaslať email na adresu objednavka@flp.sk. V prípade, že od nás nedostanete žiadnu odpoveď, znamená to, že vaša objednávka nebola úspešne zaregistrovaná, kontaktujte nás znovu mailom, prípadne telefonicky.

Objednávky na školský rok 2020/2021 začneme spracovávať po účtovnej uzávierke aktuálneho ročníka. Zloženky/faktúry na úhradu predplatného pre jednotlivých predplatiteľov budeme rozposielať v priebehu augusta, pre školy v prvý týždeň nového šk.roka.

1. všeobecné informácie o objednávatelovi
vyplňte, ak už číslo zákazníka máte
Napírklad: peternovak@zsmh.sk
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v rozsahu meno, priezvisko, názov školy alebo organizácie, telefón, e-mail za účelom zasielania noviniek formou newslettra a informovanie o aktivitách spoločnosti Matilda Blahová - FLP, P. O. Box 32, 810 00 Bratislava 1, IČO:33621462 údaje budú uchovávané počas celej doby platnosti súhlasu so zasielaním informačných materiálov a časopisov. So spracovaním osobných údajov na hore uvedený účel po dobu zasielania časopisov: súhlasím - nesúhlasím (v prípade nesúhlasu nebude objednávka odoslaná)
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu flp@flp.sk, objednavka@flp.sk
b) telefonicky 02/ 55 56 34 40
c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu spoločnosti prevádkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.
ČESKÁ REPUBLIKA
Uděluji souhlas se spracováním osobních údajů ve zmyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů ( dále též jako „ zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s čl.6 odst.1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25.5.2018.
V rozsahu jméno, příjmění, název školy nebo organizace, telefon, e-mail za účelem zasílání formou newslettru a informací o aktivitách společnosti Vydavatelství FLP, FLP-ČR s.r.o., P.O.Box 620, 66120 Brno, IČO 63472112. Údaje budou spracovávány po dobu nezbytně nutnou, t.j. po dobu zasílání informačních materiálů a časopisů.
Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět následujícím spůsobem: a) Emailovou správou zaslanou na adresu flp@flp.sk, objednavka@flp.sk
b) Telefonicky 004212 55 56 34 40
c) Zasláním písemné žádosti na adresu provozovatele s textem „ GDPR “ na obálce.
3. počet kusov objednávaných časopisov
Anglický časopis pre stredne pokročilých
Celoročné predplatné: 10,- € / 250 Kč
Anglický časopis pre začiatočníkov a mierne pokročilých
Celoročné predplatné: 10,- € / 250 Kč
Nemecký dvojmesačník pre začiatočníkov a mierne pokročilých
Celoročné predplatné: 10,- € / 250 Kč
Anglický časopis - dvojmesačník pre najmenších školákov
Celoročné predplatné: 7,- / 190,- Kč
Brožúra - Maturita Exam Papers: 6- €

  • K celkovej cene za časopisy účtujeme jednorázový poplatok balné 5,60 €/ 168,- Kč ( 1-5 ks) alebo 3,50 €/ 105,- Kč (6 a viac ks).
  • do 30.9. vám pri odbere 30 a viac kusov z jedného titulu poskytujeme 13% zľavu.

4. Odkaz pre vydavateľstvo (prosba, upresnenie objednávky, ... iné žiadosti)