MaturitaMilí kolegovia a študenti.
V tejto časti budeme uverejňovať materiály, ktoré pomôžu Vám aj Vašim študentom pri príprave na maturitnú skúšku. (Vysvetlenie, komentár: Maturitné zadanie KCP Level B2 (PDF,64kB))

Nový model maturitnej skúšky z anglického jazyka je jednotný pre všetky typy stredných škôl a je rozpracovaný v dokumente Katalóg cieľových požiadaviek , ktorý podrobne uvádza cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka.

Publikácia Maturitné zadania sú spracované na základe Katalógu cieľových požiadaviek a školení k tvorbe maturitných zadaní. Každé maturitné zadanie obsahuje 3 časti: vizuálny podnet (visual input) – tému (topic) – simuláciu (roleplay/ simulation) a dĺžku trvania jednotlivých častí. Maturitné zadanie môže byť spracované monotematicky alebo polytematicky. V našich príkladoch uvádzame polytematickú skladbu maturitného zadania. Pretože v maturitných zadaniach sa nemá uvádzať názov témy, pre uľahčenie orientácie učiteľa v texte a následne aj pre zápis do katalógu maturitných skúšok, označujeme Maturita Exam Paper číslom témy v Katalógu cieľových požiadaviek (KCP), ktorá je zároveň ťažiskom maturitného zadania. Tým je stredná časť zadania, teda “topic”. Ak budú tematické okruhy označené napr. visual input (KCP 3), topic (KCP 1), roleplay/ simulation (KCP 7), znamená to, že obrázok zodpovedá téme 3, t.j. “Šport”, hlavná téma zodpovedá tematickému okruhu 1, t.j. “Rodina” a námet dialógu bude zodpovedať téme 7, t.j. “Cestovanie”.
Maturitné zadania sú spracované flexibilne s ohľadom na vyváženosť náročnosti jednotlivých tém len ako predloha jednotného vzoru s dostatočným priestorom pre tvorivú aktivitu skúšajúcej komisie a skúšaného študenta.

Články uverejnené v časopise Maturita Exam Paper