Tintenfass

Tintenfass
Miluše Jankásková, Karla Ulbert, Doris Dusilová, Jens Krüger, Mark Schneider

nemčina pre deti vo veku 9 – 12 rokov

9,70 €

do 14 dní

Objednať

Tintenfass Tintenfass Tintenfass

 

 • Trojdielna učebnica nemčiny je určená deťom vo veku 9 – 12 rokov.
 • Každý diel učebnice obsahuje deväť tematických okruhov, každá lekcia je rozdelená na desať vyučovacích hodín.
 • Obsah a rozsah učiva zodpovedá požiadavkám referenčnej úrovne A1 podľa SERR.
 • Učebný súbor vychádza z komunikatívnej, pragmaticky orientovanej metódy a rešpektuje vekové osobitosti žiakov.
 • Názorná výučba, tvorivé činnosti, nápodoba, využitie hier, piesní a dramatickej výchovy vytvárajú pozitívny vzťah žiaka k učeniu sa cudzieho jazyka.
 • Žiaci sa učia prirodzene reagovať v bežných životných situáciách primeraných k ich veku. Zoznamujú sa so zvukovou a grafickou podobou nemeckého jazyka.
 • Žiaci rozvíjajú posluch s porozumením (porozumenie učiteľovi, rodeným hovoriacim na nahrávke, spolužiakovi) a ústny prejav (piesne a riekanky, vedenie mikrodialógov, obmieňanie rozhovorov, jednoduché súvislé rozprávanie). Žiaci postupne nacvičujú čítanie s porozumením a písomný prejav.
 • Usporiadanie učiva je v súlade s programom výučby materinského jazyka.
 • Učebný súbor obsahuje knihu pre žiaka, pracovný zošit a knihu pre učiteľa.
 • Učebnicu pre žiaka a knihu pre učiteľa dopĺňa tematický slovník a abecedný nemecko-český a česko-nemecký slovník.
 • Kniha pre učiteľa je súčasne metodickou príručkou, okrem knihy pre žiaka obsahuje podrobne štruktúrovaný obsah (tematický plán), vložené listy s metodickými námetmi na každú vyučovaciu hodinu a prílohu pokynov pre prácu na hodine.
 • Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu pre žiaka a obsahuje prílohu zhŕňajúcu učivo, tzv. Sprachenportfolio (Sprachenpass, Sprachbiografie, Dossier).
 • Knihu pre učiteľa dopĺňajú samostatné farebné a čiernobiele obrazové prílohy a fólie pre spätný projektor. Prílohy obsahujú obrazový materiál, podklady k hrám, doplňujúce cvičenia, notový a textový záznam piesní a farebné plagáty.
 • Nevyhnutnú súčasť súboru tvoria audionahrávky, ktoré obsahujú fonetické cvičenia, piesne, relaxačnú hudbu a texty. Texty nahovorili a pesničky naspievali rodení hovoriaci, dospelí a deti.
 • Celým súborom sprevádzajú bábky Lisy a Jensa.

TINTENFASS PRO 3. ROČNÍK ZŠ

kniha pre žiaka 9,70 € 978-80-86195-36-0
pracovný zošit 6,80 € 978-80-86195-37-7
kniha pre učiteľa 16,10 € 978-80-86195-38-4
prílohy 24,10 € 978-80-86195-39-1
3 CD 20,40 € 859-40-26890-21-6

 

TINTENFASS PRO 4. ROČNÍK ZŠ

kniha pre žiaka 9,70 € 978-80-86195-40-7
pracovný zošit 6,80 € 978- 80-86195-41-4
kniha pre učiteľa 16,10 € 978-80-86195-42-1
prílohy 24,10 € 978-80-86195-43-8
3 CD
20,40 € 859-40-26890-25-4

 

TINTENFASS PRO 5. ROČNÍK ZŠ

kniha pre žiaka 9,70 € 978-80-86195-46-9
pracovný zošit 6,80 € 978-80-81695-47-6
kniha pre učiteľa 16,10 € 978-80-86195-48-3
prílohy 24,10 € 978-80-81695-49-0
2 CD
18,60 € 859-40-26890-27-8